Audioteka | Příšerné příběhy vánoční: Chris Priestley


Konečně jsem našla čas na to, abych si poslechla audioknihu, na kterou jsem se ale opravdu moc těšila. Jak už z názvu víte, je to kniha Příšerné příběhy vánoční od autora Chris Priestley. Pojmenování knihy napovídá, že to bude asi něco strašidelného, a přesně proto jsem si tuto knihu chtěla spíše poslechnout, než přečíst.

I finally found the time to do it, I listened to the audiobook, which I really enjoyed. As the title suggests, it's Christmas Tales of Terror by Chris Priestley. Name of the book suggests that it will probably be something ghostly, scary and it is the reason why I wanted this book to listen rather than read.Pozor na spoilery!
Opravdu se jim v recenzi nemohu vyhnout.


Vím, že se budu možná opakovat, ale Ladislav Frej se k této knize maximálně hodil. Díky jeho skvělé četbě jsem se opravdu v určitých chvílích až bála. Původně jsem si říkala, že to nebude nic extra hrůzostrašného, když kniha může být určena i dětem, ale v některých okamžicích Vás opravdu zamrazí. Nebo jsem možná jen takový strašpytlík. Kdo ví? To budete muset zjistit sami.

I know that I may repeat, but Ladislav Frej is perfect narrator for this book. Thanks to his excellent reading, I was really scared in certain moments. Originally, I thought that it will not be extra creepy when the book can be addressed also to children, but at some points you really scared. Or maybe I'm just a milksop. Who knows? You'll have to find out for yourself.


 

Za knihu opět děkuji audiotece, díky které jsem měla možnot si knihu poslechnout, ale také Tympanum, které knihu nahrálo. Opravdu jsem si v poslední době audio knihy velice oblíbila a kudy chodím, všem je doporučuji. Dle vlastní zkušenosti - nejhorší je, se dokopat k prvnímu poslechu. Pak už si sluchátka nesundáte, dokud kniha neskončí.

Again thank to Audioteka for the book, thanks to which I had the opportunity to listen to the book, but also Tympanum that recorded this amazing work. Recently, I really enjoy audio books, and wherever I go, I recommend it to everyone. According to my own experience - the most difficult thing is the first listening. Then you can not take off the headphones until the book is finished.Kniha trvá kolem dvou a třičtvrtě hodiny, takže ji zvládnete i za jeden večer. Já ji bohužel poslouchala dva dny, protože jsem nebyla schopna najit takový velký časový úsek, který bych mohla použít pouze pro poslech knihy. Celá nahrávka se skládá ze sedmi strašidelných povídek. Některé jsou opravdu strašidelné, jiné méně, ale všechny se mi moc líbily.

K mým oblíbeným patří "Hrací skřínka", "Jinovatka" a "Byla cesta". To ale neznamená, že se mi ty ostatní nelíbily. Všechny byly perfektní, ale tyto tři mě prostě zaujaly nejvíce. Hrací skřínka se mi moc líbila. Sice to byl takový klasický duchařský příběh s prokletím, které pronásleduje rodinu, ale i tak mě to zaujalo. Hlavně konec mi přišel takový nečekaný, alespoň pro mě. Dále Jinovatka, který mi přišla svým příběhem asi nejoriginálnější. Nevím jak Vy ostatní, ale já jsem tento typ příběhu s kresbou, která ovlivní budoucost a dokáže potrestat, ještě nikde neviděla. A nakonec Byla cesta. Tento příběh mě oslovil ze dvou důvodů. Za prvé: píseň "Byla cesta...", která v povídce zazní mi připoměla dětství a základní školu, jelikož tato písnička provázela naše Vánoční slavnosti každý rok a jednou jsem ji zpívala také sólo (Nechápu, že mě vybrali). A za druhé: Povídku jsem poslouchala po cestě do školy, v den kdy jsme měli na sedm, takže jsem šla pěkně po tmě naší temnou ulicí a musím říct, že mě mrazilo v zádech.
Vás ale mohou více zaujmout zrovna povídky, které jsem nevybrala, takže si určitě poslechněte/přečtěte všechny.

The book takes around two and three quarters of an hour, so it can be nice listening even for one night. I listened to it two days because I have not been able to find such a large period of time that I could only use for listening to book. The whole book consists of seven horror stories. Some of them are scarier than others, but I really liked them all.

Some of my favorites include "The Music Box", "Frost" and "It was a way." That does not mean that I did not like the others. All were perfect, but these three just impressed me the most. The Music Box I really liked. Although it was such a classic ghost story with a curse that haunts the family, but I wa interested in. Especially the end it was such an unexpected, at least. Frost, I think its story was the most original. I do not know what about you, but I have never seen before this kind of story with a picture that affects the future and can punish. And finally It was a way. This story spoke to me for two reasons. First: song "It was a way ...", that appears reminded me my childhood and elementary school, because this song was accompanied by our Christmas celebrations every year and I once sang solo as well (I can not believe I was chosen). And secondly: I listened this episode on my way to school, on the day when we start at seven, so I went through our dark street and I must say that I was scared.
You should definitely listen to/read them all.


Když jsem si vyhledala fotografii Chrise Priestleyeho, naprosto se mi k těmto tento typ tvorby hodil. Nevím proč, ale vyzařuje z nějak jakési tajemno. Vlastně mám tento typ psaní moc ráda a jednou bych chtěla psát v podobném duchu jako on. Je to skvělá, inspirativní osobnost,britský spisovatel, ilustrátor, malíř a karikaturista. Už jako malý chlapec miloval komiksy a rád četl strašidelné příběhy. Čeští čtenáři už znají jeho tři soubory hororových historek: Příšerné příběhy strýce Montaguea (2007), které byly nominovány do širšího výběru prestižní literární cenyCarnegie Medal, dále Příšerné příběhy z Černé lodi (2008) a Příšerné příběhy z temného tunelu (2009). Priestley je autorem řady dalších knih pro mládež, u nichž nadšení čtenáři s potěšením trnou hrůzou a strachem. Jeho originální román Pan Krátur inspirovaný slavným FrankensteinemMary Shelleyové vyšel ve Velké Británii v roce 2011. Jako karikaturista a kreslíř přispíval Priestley mimo jiné do britských novin The Times a The Independent. Žije v Cambridgi. (zdroj: Audioteka)

When I first saw a picture of Chris Priestley, I absolutely knew that he is a horror writer. I do not know why, but he is full of mystery. In fact, I really like this type of writing and one day I would like to write in the same spirit as he does. It's a great, inspiring personality, a British writer, illustrator, painter and caricaturist. As a child he loved comic books and love to read scary stories. Czech readers already know his horror stories: Uncle Montague Tales of Terror (2007), which was nominated to a wider choice of prestigious literary prizes Carnegie Medal, as well as Tales of Terror of the Black Ship (2008), and the Tales of Terror from the Tunnel's Mouth (2009). Priestley is the author of many other books for young people, whose enthusiastic readers pleased astonished horror and fear. His original novel Pan Kreacher inspired by the famous Mary Shelley Frankenstein was published in Great Britain in 2011. As a cartoonist and illustrator Priestley contributed among other things to the British newspapers The Times and The Independent. He lives in Cambridge.

No a nakonec jsem ještě chtěla zmínit, že mě opravdu zajímají i další jeho strašidelné povídky a doufám, že se brzy dočkáme jejich audioverzí.

And finally I would like to write that I was really interested in his other horror stories and I hope we will soon can listen to their audios.

EnthusiasTer

No comments:

Post a Comment