Letní shakespearovské slavnosti Ostrava 2016


No bacha na ní, ona zase něco vyhrála. A tentokrát to dokonce ani nebylo jejím přičiněním...
Mamčin přítel byl tak akční a vyluštil nějakou křížovku v časopise Ostravak, kde jste díky zaslání tajenky měli možnost vyhrát dva lístky na Letní shakespearovské slavnosti u nás v Ostravě na Slezkoostravském hradě, konkrétně na Hamleta. A jelikož si říkál, že čím víc lidí tajenku pošle, tím větší máme šanci, tak jsme se zapojili hned celá rodina. No a hádejte komu přišla výherní smska? Jasně že mě. Myslím, že bych měla někomu tam nahoře moc poděkovat za takový přísun štěstí. Takže DĚKUJI. A aby toho nebylo málo, tak jsem zjistila, že lístky jsou dokonce do VIP sektoru.

Well, watch out for her, she won something again. And this time it was not even her intervention...
Mom partner was active and deciphered a crossword puzzle in the journal Ostravak where you through sending a crossword had a chance to win two tickets to the Summer Shakespeare Festival here in Ostrava at the Silesian Ostrava Castle, Hamlet. And as he said, that the more people crossword sends, the more we have a chance to win, so we joined soon the whole family. Well, guess who came to winning sms? Sure me. I think I have someone up there, thank you for such a supply of luck. And if that were not enough, I found out that the tickets are even in the VIP sector.

Na shakespearovky jsem tedy 24.7. vyrazila s kamarádkou Klárou, která je tady asi skoro všem už dobře známá. Už když jsem přicházela k hradu, tak jsem se začínala stresovat, jestli moje triko a jeany budou dostatečně společenské oblečení, ale Klára se naštěstí objevila oblečená v podobném duchu, takže jsem si zase oddechla.So we went to Shakespears at 24.7. with my friend Claire, who's here about almost everyone already well known. When I came to the castle, I started to stress if my T-shirt and jeans are sufficiently dress, but luckily Claire appeared dressed in a similar vein, so I was relieved again.

Fotky jsou foceny mobilem, tak pardon za horší kvalitu
Photos are taken by mobile phone, so sorry for the inferior quality


Hamleta jsem znala asi jako každý normální člověk - vystupuje tam nějaký Hamlet a Ofelie, je to tragedie tudíž na konci všichni umřou a překvapivě to napsal ten hrozně známý renesanční spisovatel William Shakespeare.Od kamarádky Lee, která na tom byla asi o týden dřív jsem se dozvěděla, že je to hrozně super a že tam z těch známějších tváří hraje Tomáš Savka a Miroslav Etzler, takže jsem byla sama zvědavá jak se to asi zalíbí mně. Buďme k sobě upřímní, když byl Savka v Superstar, tak mi bylo 8 a na něco, co končívalo většinou tak v 11 večer jsem mohla v té době zapomenout.

I knew Hamlet like any normal person - there are Hamlet and Ophelia, it's a tragedy, therefore, in the end they all die and surprisingly it was written by the very famous Renaissance writer William Shakespeare.

From my friend Lee, who was on it for about a week before I found out that it's really amazing and there from the better-known faces playing Tomáš Savka and Miroslav Etzler, so I was curious about how it endears me. Let's be honest, when was Savka in Superstar, I was 8 years old, and something that usually ended at 11 in the evening, I could forget at that time.

Autor: Deník/Lukáš Kaboň
Usadily jsme se s Klárou na židličky s velice příjemným zjištěním, že máme polštářky i dečku a čekaly až to začne (a předtím si samozřejmně cvakly selfie).

We sat on chairs with very pleasant to discover that we have pillows and blankets and waited until it starts (and before that, of course snapped selfie).


Teď se chci dostat ke dvoum věcím které mě tak nějak praštily do oka během hry. Ta první je velká socha ledního medvěda, která stála na podiu a mě do teď není jasné proč? Takže pokud to někdo víte, pokud to je třeba nějak spojeno s původní hrou, tak mi dejte určitě vědět do komentářů. A za druhé - jizva Tomáše Savky, která nás celé představení fascinovala. A věřte mi, že je fakt obrovská, protože jsem ji viděla i já bez brýlí ve třetí řadě. Nakonec jsme to s Leou vygooglili a zhasla představa "Má jizvu jako Harry Potter, o které nikdo nic neví".

Now I want to get the two things that I sort of punched in the eye during a play. The first is a large statue of a polar bear standing on stage and I do not understand why? So if anyone know if it is somehow linked to the original play, definitely let me know in the comments. And second - scar of Tomáš Savka, who fascinated us the whole performance. And believe me, it is really huge, because I saw it even without glasses in the third row. Eventually Lea google it and extinguished the idea "He has a scar like Harry Potter, about which nobody knows anything."

Autor: Deník/Lukáš Kaboň

Hra se mi celkově MOC líbila. Byly to mé první Shakespearovky tady v Ostravě, protože jsem na ně byla zatím vždy (2x) jen v Praze. Hrozně mě překvapilo jak je to tam obrovské a celkově jsme byla prostě nadšená a ohromená. Navíc musím říct, že na to, že to byla tragédie jsme se i zasmály, což je podle mě dost důležitý fakt. Herci byli naprosto skvělí a u scény s bláznivou Ofelii jsem se fakt trošku bála. U poslední scény (smrt Hamleta) začalo pršet, takže jsme se všichni zabalili do dek a koukali dál. Vlastně mi to ani tolik nevadilo a vytvářelo to takovou pochmurně zajímavou atmosféru.

I liked it a lot. It was my first Shakespear here in Ostrava, because I was on it at all times (2x) only in Prague. I was so surprised at how huge it is there and overall we were just thrilled and overwhelmed. Furthermore, I must say that it was a tragedy but we still laughed, which I think is quite important fact. Actors were absolutely wonderful and I was a little scared during the crazy scene with Ophelia. In the last scene (death of Hamlet) started raining, so we were all wrapped in blankets. I actually did not mind so much, and it created a grim interesting atmosphere.

Autor: Deník/Lukáš Kaboň

Zajímavá byla pak i cesta domů, protože hra končila někdy před půl dvanáctou večer a já druhý den vstávala do práce. Navíc nejbližší tramvaj mi jela 00:03. Ale všechno se zvládlo, já si prostě počkala půl hodinky na zastávce, u toho si psala s Leou, která mě rozesmívala tak, že si celá zastávka musela říkat, že mi asi taky hráblo a pak v jednu dorazila domů a utíkala spát. Moc děkuju Kláře, že se ke mě připojila a dělala mi společnost, protože to bylo fakt super.

Interesting was then the way home, because the play ended sometime before half past eleven in the evening and the next day I had to get up to work. Additionally closest tram went 0:03. But everything is mastered, I just waited for half an hour at the bus stop, at which I chatted with Lea, who laughed me so that all the bus stop had to say about me, that I am little bit crazy too. Then the tram arrived and I came home and ran to sleep. I thank Claire, that is joined to me and keeping me company, because it was really cool.


EnthusiasTer

No comments:

Post a Comment