Tajemství dopisních přátel


"Dopisy? Pošta? To dneska ještě někdo používá?". Odpověď zní "Ano!". Musím říct, že občas stojí za to dát si práci s napsáním pořádného dopisu. Ten pocit, že někdo za pár dní najde ve schránce něco, co jste ještě před několika dny drželi v ruce a tvořili je prostě skvělý. Nevím, jestli to tak mám jen já, ale když se v naší schránce náhodou objeví něco, co je adresováno mně, vždycky se mi rozzáří oči a už po cestě po schodech se pouštím do čtení.

"Letters? Post? It's someone else uses today?". The answer is "Yes!". I must say that sometimes it is necessary giving your work into the letter. The feeling that someone will find a few days later in the mailbox something you had in your hand is just great. I do not know if that's just me, but when I discover in our mailbox something that's addressed to me, my eyes always light up and already on the way up the stairs I start reading.
Někdy mě docela mrzí, že existují všechny ty aplikace, díky kterým můžeme být v kontaktu do pěti sekund. Je jasné, že bez nich bychom nemohli být v kontaktu se spoustou lidí, ale část mě má stále raději poštu. Za měsíc pošlu minimálně dva dopisy. Je to sice dražší než poslat zprávu na facebook a hrozí tu, že pošta Váš dopis někde po cestě zašantročí, ale i to mi za to riziko stojí.

Mám pár úžasných přátel z různých zemí, kteří jsou mi i přes tu vzdálenost velice blízcí. Mezi ně patří mé dvě skvělé kamarádky, se kterými si pravidelně píši a pravidelně si také posíláme dopisy. Jedna z nich, Valentyna, je z Petrohradu v Rusku a druhá, Giulia, je z Palerma v Itálii (Sicílie). Obě jsou skvělé a jsem moc ráda, že jsem měla možnost je poznat. Valentyna momentálně studuje v Kanadě a z Giulie bude brzy skvělá doktorka. Víte, internet je sice plný nebezpečných lidí, ale to neznamená, že se tam nenajde i pár těch skvělých.

Sometimes I regret that there are all those applications, which allow us to be in touch within five seconds. It is clear that without them we would not be in contact with lots of people, but part of me still prefers letters. In a month I send about two letters. It is more expensive than sending a message on facebook and there's a chance that post office will lose your letter somewhere, but to me it is worth the risk.

I have some amazing friends from different countries who are to me despite the distance, very close. I have two great friends with whom I regularly write and regularly send letters. One of them, Valentyna, is from St. Petersburg in Russia, and the second one, Giulia, is from Palermo, Sicily. Both are great and I'm really glad I had the opportunity to know them. Valentyna currently studying in Canada and Giulia will soon be a great doctor. You know, the Internet is indeed full of dangerous people, but that does not mean that there will not find even a few great ones.

       

A co si o samotném dopisním kamarádství myslí právě ony? "Když jsem si začala psát s tebou bylo to vlastně takové mé "poprvé", nevěděla jsem v co se to vyvine, ale myslím si, že je to skvělá příležitost jak si najít přátelé po celém světě," napsala Valentyna.

And what they think about penfriending? "When I started write with you it was actually my "first time", I did not know how it will continue, but I think it's a great opportunity to find friends around the world," wrote Valentyna.

Výhody přátel na dopisování?
Rozhodně si můžete vylepšit znalost cizích jazyků. Máte možnost si psát s lidmi z různých koutů světa, poznávat nové kultury, tak trochu objevovat svět. Díky dopisům se můžete částečně navrátit ke starým metodám a zkusit napsat i něco jiného než status na facebooku. Dokonce si můžete vyměnit i nějaké menší suvenýry. My si takto posíláme pohledy, různé vstupenky, nebo dokonce i sladkosti, o kterých jste si mohli přečíst na začátku měsíce. No a když už máte opravdu delší kamarádství, můžete se vydat objevovat svět i jinak než pomocí dopisů, no a komu by se občas nehodilo ubytování.

Advantages of penfriends?
Certainly you can improve your knowledge of foreign languages. You have the ability to write with people from all over the world, learning about new cultures and explore the world a little bit. Thanks to the letters can partially return to old methods and try to write something other than a status on Facebook. You can even swap some small souvenirs. We sent postcards to each other, tickets for, or even sweets, which you could see at the beginning of the month. Well, when you've got a really long friendship, you can go and explore the world except through letters, and everyone sometimes need accommodation.


A že nevíte, kde si takového dopisního kamaráda najít? Existuje spousta stránek, které Vám nabídnou velké množství lidí z různých zemí, kteří jsou na tom podobně jako Vy a hledají si přátelé. Já osobně jsem vyzkoušela a používám dvě z nich: interpals.net & studentsoftheworld.info.

A pokud si myslíte, že v České republice není moc lidí, kteří by tyto stránky využívali mám pro Vás příklad - moje kamarádka a spolužačka Sandra si právě přes interpals našla pár přátel, se kterými si do dnes píše a občas si vymění i nějaký ten dopis. Nejintenzivněji si dopisuje s jedním klukem ze Singapuru. "Než jsem si s ním začala psát, o Singapuru jsem věděla jen málo," řekla, když jsem se jí ptala na zážitky ze světa penfriends.

Tak neváhejte a utíkejte si najít pár přátel, díky kterým budete moc objevovat tajemství nejrůznějších zemí.

And you do not know where to find such a friend of writing? There are plenty of sites that will offer a large number of people from different countries who are in the same boat as you. I personally tried and use two of them: interpals.net & studentsoftheworld.info.

And if you think that in Czech Republic is not a lot of people who use these sites I have for you an example - my friend and classmate Sandra over Interpals found a couple of friends with whom writes and occasionally exchanges letters. Most intensively corresponds with a guy from Singapore. "Before I started writing with him, I did not know a lot about Singapore," she said when I asked her about her experiences with the world of penfriends.

So go ahead and run to find a few friends, who help you discover the secrets of different countries.

EnthusiasTer

No comments:

Post a Comment