Saturday, 27 August 2016

#TervAnglii Day 1 & 2

Ahojda, tentokrát z vlaku, i když až tohle výjde, tak budu nejspíš někde chrnět v posteli a dospávat poslední noc (no, vlastně to dopisuji až dneska). Tenhle článek se snažím napsat na mojem mini laptopu, který se trefně jmenuje "Nicolas Flamel", takže je to opravdu nadlidský výkon z něho ještě něco dostat, Krom toho, že se seká po každé druhé slabice a reklam tu na mě vyskakuje tolik, že i AdBlock je na ně pomalu krátký, tak vlastně ani nevím, jestli se mi povede ten článek uložit. Ale zkusme to, ještě mám před sebou minimálně tři hodiny cesty...

Hello, this time from the train, even when this comes out, so I'll probably somewhere doss down in bed and extra sleep last night (well, actually, I'm writing it just now). I try to write this article on my mini laptop, which is aptly named "Nicolas Flamel," so it's really a superhuman performance to get something from it, except that mows down every second syllable ads jump here to me so much that even AdBlock can not stop it, so I do not even know if i will save this text. But there are still at least three hours of journey in front of me...
...začalo to už ve čtvrtek 16.6.2016. Jely jsme s mamkou vlakem do Prahy o den dříve, jelikož nám letadlo do Londýna na letiště Heathrow letělo v pátek v 6:50. No a světe div se, ne jenom, že měl náš vlak menší zpoždění, ještě jsme nějakých 13km od Prahy narazili do nějakého návěstidla (pokud někdo víte, co to je, tak gratuluji!) Celý vlak se musel ("evakuovat") prostě jsme vystoupili,, akorát kvuli nám museli zastavit dopravu, jelikož jsme stáli mezi dvěma kolejema. Skvělý začátek fakt. Někde v Praha-Běchovice jsme nastoupily na Elephanta, který jel na Masarykovo nádraží a od tama pěkně vyklídkovou jízdou tramvají přes celou Prahu, abychom se dostaly na autobus, který jel teda konečně až k Míši, u které jsme před odletem a po příletu přespávaly (tímto děkujeme za azyl).

... It started already on Thursday, June 16, 2016. We went with my mum to Prague by train a day earlier, as our plane to London Heathrow Airport flew on Friday at 6:50. Well, not only that our train had fewer delays, we still had some 13km from Prague crashed into a beacon (if anyone know what that is, then congratulations!) The whole train had ("evacuated"), we just got off, but because of us had to stop traffic as we stood between two railways. Really great start. Somewhere in Praha-Běchovice we got to Elephanta, which went to Masaryk Station and from there pretty view tram ride through Prague, we got on a bus that drove thus finally up to flat of Míša, where we, before departure and after arrival, slept (we thank for asylum).

To mi připomíná, že bych měla napsat reklamaci na stránky LeaThis reminds me that I should write a complaint to the page of Leo


K Míši jsme přijely totálně vyšťavené a ona byla tak skvělá, že nám upekla na večeři kuře a koupila pivo #nažízeňnejlepší ! Pak jsme řešily ranní autobus na letiště s tím, že ten o dvě hodiny dříve jel z jiné zastávky a tak jsme se vydaly zjistit, kde je, abychom tam ráno trefily. Ne, vůbec nás nezastihla šílená bouřka s hromy a blesky a my domů doběhly absolutně promočené. A víte co? Já měla jen jedny jeany (naštěstí do rána stihly uschnout). Spaly jsme nějaké čtyři hodiny, protože 4:30 nám zvonil budík. Hodily jsme na sebe oblečení, zabalily kufry do slídy, pro ty co nevědí slída=fólie, a vyrazily na autobus. Na letištijsme byli asi hodinu a čtvrt předem a trochu vynervované, protože to byl náš první let. No a když pak mamka v letadle zjistila, že nesedíme vedle sebe, tak byla fakt v háji. Já to nějak neřešila. Při vzlétání jsem si četla a pak zbytek cesty prospala.

We arrived to flat of Míša totally exposed and she was so great that we had baked chicken for dinner and she also bought us some beer #nažízeňnejlepší! Then we were thinking about the morning bus to the airport, because the two hours before driving from other stops, so we went to find out where we have to hit in the morning. No, it did not catch us crazy storm with thunder and lightning and we ran home absolutely soaked. And you know what? I had only one pair jeans (thankfully managed to dry in the morning). We slept some four hours, since 4:30 rang the alarm. We threw on our clothes, packed suitcases into mica, for those who do not know mica=sheet, and headed for the bus. On the airport we were about an hour and a quarter before and a little unnerved because it was our first flight. And then when my mom on the plane found that we do not sit next to each other, she was really screwed. I slept all the way.Heathrow se s Prahou nedá velikostně absolutně srovnat. Je to tam obrovské. Šly jsme šíleně dlouhou chodbou než jsme došly ke kontrolé pasů a pak další štreka ke kufrům, které tam na nás naštěstí čekaly celé, protože když jsme procházely kolem kufrů z New Yorku, tak to opravdu nebyl pěkný pohled a nechtěla bych být tím majitelem. Na letišti nás vyzvedl řidič a mamka byla celá nadšená z toho, že držel tablet s cedulkou "Tereza Hrubá" (faaajn, taky jsem byla dost nadšená). Zavedl nás na parkoviště k obrovské černé dodávce (Mercedes-Benz), vzal nám kufry, otevřel dveře a už jsme si to fičely do našeho hotelu ve Felthamu.

Heathrow to Prague can not be compared in size. It's huge there. We went insanely long corridoruntil we reached the passport control and then another long way to the trunks, which fortunately for us there waited complete, because when we passed the suitcase from New York, it really was not a pretty sight and I would not want to be the owner. At the airport the driver picked us up and my mom was all excited that he held the tablet with the name "Teresa Hrubá" (okaaay, I was quite excited too). He took us to the park for a huge black van (Mercedes-Benz), took our suitcases, opened the door and we've been bellowed into our hotel in Feltham.
Bydlely jsme v Saint Giles Hotelu ve Felthemu, což bylo takové menší městečko s nádražím. Blízko hotelu jsme měly McDonalda, Costa Coffee, Starbucks a hrozně rozkošnou hospodu. Po vysazení u hotelu nám ale ještě zbývalo asi pět hodin, než jsme se mohly jít zapsat, takže jsme si tam odložily kufry a vydaly se a průzkum. A kde bylo první místo kde Ter zakotvila? V Costě. Mamka ale chtěla něco k pití, takže jsem se vzala kafe s sebou a skončily jsme v McDonaldu.

We stayed at the Saint Giles Hotel in Felthemu, which was a small town with the railway station. Near the hotel, we had a McDonald's, Costa Coffee, Starbucks, and really lovely pub. After dropping off the car at the hotel we still had about five hours before we could go to check-in, so we took off the bags and started to explore the town. And where was the first place where Ter docked? At Costa. Mum wanted something to drink, so I took a coffee and we ended up at McDonald's.

Zamilovala jsem se do téhle mince, i když ze začátku jsem se v těch librách pěkně ztrácela
I loved this coin, though in the beginning I was pretty lost wtih those pounds


Ve dvě jsme se tedy ubytovaly v našem útulném pokoji, převlékly se a šly jsme prozkoumávat dál. U toho jsme hledaly přípojku do anglické zásuvky a příležitostně také wifi. Mamka mi pomohla nafotit outfit, který se tady taky brzo objeví a pak jsme se zalezly do té už zmíněné hospůdky. A Terka si samozřejmě nechala občanku na pokoji, ale nakonec se mi podařilo je přesvědčit, že mi je mých "skoro 20". Dokonce tam zrovna dávali fotbal a našly jsme tam wifi, kterou jsme na hotelu neměly, takže super místo.

At two we therefore accommodated in our cozy room, changed clothes and went exploring further. In this we were looking for english plug and occasionally wifi. Mom helped me shoot outfit that's soon appear, and then we crept into the already mentioned pub. Terka of course, let ID in room, but I finally managed to convince them that I am "almost 20". Even there just gave football and we found there wifi, which we did not have at the hotel, so cool place.¨

Roztomilý mini domeček u lídlu, příjde mi, že úplně kouká
Cute mini house at Lidl, seems to me that it looks


Když jsme dorazily na pokoj, tak jsem mamču upsala k natáčení videa - Harry Potter Challenge a to byl opravdu oříšek. No, uvidíte to pak na vlastní oči a tuším, že se opravdu zasmějete. Pak jsme akorát zaskočily nakoupit do Lidlu, který byl pět kroků od hotelu a šly spát, protože druhý den nás čekal výlet směr Warner Bros Studio Tour London. A odpoledne pak prozkoumávání Oxfordu. Ale to zase až v dalším článku, aby vás to náhodou nezačalo nudit. A pokud by jste chtěli vidět něco akčnějšího než fotky, tak se můžete podívat na vlog z prvních dvou dní.

When we arrived at the room, I convinced my mom to shoot a video - Harry Potter Challenge and it was really a challenge. Well, then you will see and I think that you will really laugh. Then we just caught out shopping in Lidl, which was five steps from the hotel and went to sleep, because the next day we had a tripto the direction of Warner Bros. Studio Tour London. And the afternoon exploring Oxford. But that turn up in the next article, because you could become bored. And if you would like to see a little bit more action than photos, you can watch a vlog from first two days.


Jsem moc ráda, že jste dočetli až sem a pokud máte další dotazy, nebo jakýkoliv jiný poznatek k článku, dejte mi je vědět dolů do komentářů. Uděláte mi tím radost.

0 comments:

Post a Comment

Chceš být v podcastu?

Contact Me
Tereza Hrubá
If you can dream it, you can do it.
Ostrava, Czech republic