Saturday, 27 August 2016

#TervAnglii Day 3 [Warner Bros. Studio London]

Všechny vás zdravím společně s novým, už v pořadí druhým, článkem o našem výletu do Anglie. Tentokrát to bude asi nejočekávanější část a to náše exkurze do Warner Bros Studií a tudíž do světa Harryho Pottera. Začalo to pěkně ráno 18.7. (což byla sobota). Zašly jsme si s mamčou na snídani a pak už se vydaly před hotel čekat na našeho osobního řidiče (který byl neskutečně miloučký a komunikativní).

I greet you all together with a new, already second in the order, article about our trip to England. This time it will probably be the most expected part - our excursion to the Warner Bros. Studo London and to the world of Harry Potter. It started in the morning 18 of June (which was Saturday). We went with my mom to breakfast and then set off in front of the hotel waiting for our personal driver (who was incredibly cuddly, and communicative).


Cestou do studia, která trvala asi půl hoďky, jsem si povídala s našim skvělým řidičem jménem Yalzim. A víte co? On nikdy neviděl, ani nečetl Harryho Pottera. Kdyby vás zajímalo od jaké firmy byli naši řidiči, tak odkaz najdete zde.On the way to the studio, which lasted about half an hour, I talked with our great driver named Yalzim.And you know what? He had never seen or read Harry Potter. If you wonder from which company were our drivers, so the link can be found here.


Mamča s naším řidičem Yalzimem. Nepřipomíná vám Mr. Beana?
Mom with our driver Yalnizim. He looks like Mr. Bean, dont you think?
A teď už teda přímo do studia! Už když jsme přicházely, tak jsem byla jak v sedmém nebi. Museli jsme si zajít k pokladně vyzvednout vstupenky, které byly teda šíleně roztomilé.


Now, straight to the studio! When we arrived, It was like in heaven. We had to go to the ticket office to pick up tickets that were therefore insanely cute.
Pak jsme prošly kontrolou a fakt mě překvapilo jak moc se to řešilo, i když na druhou stranu to chápu, byla by opravdu škoda, kdyby to tam někdo nějakým způsobem poničil. Vešly jsme do obrovské haly, kde bylyvšude na stěnách fotografie herců. Na levé straně byla jídelna a Starbucks a na pravé obrovský obchod se suvenýry.

Then we passed the inspection and I was really surprised how serious it was, although on the other hand I understand it, it would be a really horrible, if it had been somehow cracked. We walked into a huge room where there were everywhere on the walls photographs of actors. On the left was the dining room and Starbucks and on the right a huge gift shop.


No a protože jsme byly po snídani, tak naše kroky vedly přímo do suvenýrů. Tam jsem strávily asi půl hodinku a já koupila pohledy kamarádům (některé ještě stále musí najít své majitele).

Well, because we were after breakfast, our steps led directly to souvenirs. There we spent about half an hour and I bought some postcards to my friends (some still needs to find its owner).

Tenhle svetr jsem hrozně chtěla. Jela jsem tam s tím, že si ho koupím, ale vzhledem k tomu, že stál asi 70 liber a navíc děsně kousal, jsem se toho vzdala
I really wanted this sweater. I went there with the fact buying it, but since it cost about 70 pounds plus the material was awful and bite, I give that up

Ze suvenýrů jsme se přesunuly do fronty na vstup. Stály jsme tam celkem dlouho, jelikož pouštěli jen menší skupinky kvuli kinu, které je na začátku prohlídky. Ale mě to vlastně ani tolik nevadilo. Prohlížela jsem si vše kolem a dokonce se jde kolem přístěnku pod schody, u kterého se každý fotil.

From souvenirs we moved to queue to enter. We stood there for quite some time, since only smaller groups can go to the cinema, which was the beginning of the tour. But I do not really mind so much. I was looking all around and even goes around the cupboard under the stairs, at which everyone took pictures.
Pak už jsme se dostaly do místnosti, kde bylo osm obrazovek, na kterých nám postupně vyprávěli o vzniku Harryho Pottera a připomněli nám všechny díly (průvodkyně nám dokonce řekla, že rekord v návštěvnosti je zatím 19x). No a odtud už se šlo přímo do kina, kde jsme se pohodlně usadlily. Já to hltala jako blázen a mamka sledovala obrázky. Byl to takový krátký film, kde Emma, Daniel a Rupert vypráví o tom jak bylo natáčení na jednu stranu skvělé (všichni tam byli jako rodina), ale na druhou stranu to byla také práce a hrozná dřina.

Then we got into the room where were eight screens, we talked about the formation of Harry Potter and remind us all parts (guide us even said that attendance record is 19 visits). And from there we went straight to the cinema where we can comfortably sit and watch. I devoured it like crazy and my mom watched the pictures. It was such a short film where Emma, Daniel and Rupert talks about how filming was great on one hand (they were all like a family), but on the other hand it was also hard work.


Hned jak skončilo kino, tak se celé plátno zvedlo a za ním jsme viděli vstupní dveře do Velké síně. No prostě kouzelné. Přísahám, že se mi chtělo brečet.

As soon as the movie ended, the entire canvas lifted, and behind it we saw the entrance doors to the Great Hall. Well, simply magical. I swear I wanted to cry.
Terouš se fotila se vším, co trošku připomínalo Rona
Terouš took photos with whatever little resembled Ron
Nástupiště 9 3/4
Platform 9 3/4

"Erised stra ehru oyt ube cafru oyt on wohsi"  J.K. Rowling, Harry Potter and the Sorcerer's Stone

Nebelvírská společenská místnost
Gryffindor common room

Tady u občerstvení společně s "butterbeer" stánkem končí první část vnitřní prohlídky a na chviličku se pokračuje venku. Strašně mě mrzelo, že jsem nemohla vyzkoušet slavný Máslový ležák, ale moje alergie mi to bohužel neumožňuje.

Here with refreshments along with 'butterbeer' ends the first part of the internal tour and to moment continues outside. I'm terribly sorry that I could not try the famous Butterbeer, but my allergy do not allow it.


A přesunujeme se k další části prohlídky, která byla opět uvnitř studia.


And we move on to the next part of the tour, which was again inside the studio.

Příčná ulice byla pro mě druhé nejkouzelnější místo celé prohlídky. A proč druhé? To první totiž teprve příjde. Navíc u vchodu hlídal takový zrzavý kluk, no co víc si ještě přát.

Diagon Alley was for me the second most magical place throughout the tour. And why second? The first is yet to come. Additionally, the entrance guarded a ginger boy, so what more could you ask for.


A dostáváme se k tomu prvnímu NEJkouzelnějšímu místu! Nádherným Bradavicím, které vás prostě pohltí. Navíc tam hraje soundtrack, ale na to už se podívejte dole ve vlogu.

And we get to MOST magical place at all! Wonderful Hogwarts castle that you simply consume. Additionally, there played HP soundtrack, so you should watch it in my vlog.No a jelikož si mě žádná hůlka nevybrala, tak jsem tomu musela trošku pomoct. Jinak tady prohlídka končí a vy se ocitnete přímo v tom obr obchodě se suvenýry.

Well, since any wand did not pick me, I did have a little help. Otherwise, the tour ends here and you will find yourself right in the souvenir shop.Poslední fotka uvnitř
The last photo inside the studio


Tyhle nádherné autobusy dovážely návštěvníky až přímo před studio
These wonderful buses imported visitors directly up to the studio

A teď už se dostáváme k očekávanému videu, kde můžete vidět jako moc nadšená jsem tam ze všeho byla. Dostalo to dokonce i mamču, která zase takový fanda není.

And now we come to the expected video where you can see as much excited I was there from all. It got even my mom, which is not such a fan.


Jsem moc ráda, že jste dočetli až sem a pokud máte další dotazy, nebo jakýkoliv jiný poznatek k článku, dejte mi je vědět dolů do komentářů. Uděláte mi tím radost.

0 comments:

Post a Comment

Chceš být v podcastu?

Contact Me
Tereza Hrubá
If you can dream it, you can do it.
Ostrava, Czech republic