Recenzuji | Sněží, sněží


A nedá si pokoj a nedá. Už ať dávají v televizi O statečném kováři! Jak já tu pohádku miluji. Ale to je trošku od věci, vrátíme se tedy k podstatě tohoto článku a to k recenzi knihy, která mě letošní vánoce opravdu okouzlila - Sněží, sněží od Johna Greena, Mareen Johnoson a Lauren Myracle. O knížce jsem se zmiňovala a rozplývala už v minulém článku a teď vám ji přiblížím ještě o něco víc.

And she will not rest and she will not. I can't wait for the fairy-tale O statečném kováři! How I love that story. But it is a far away from the topic so back to the essence of this article - the review of the book that really got me this Christmas - Let it snow by John Green, Mareen Johnoson and Lauren Myracle. The book I mentioned already in the previous article, and now I will focus on it a little bit more.


Kniha se skládá ze tří vánočních a zasněžených romancí, které se odehrávají v malém městečku Gracetown právě na Štědrý den (který budeme mít už pozítří, akorát, že bez toho sněh), a na konci všechny propojí. No a přesně to se mi na této knize tak moc líbilo/líbí. Knihu v češtině vydalo nakladatelství Euromedia Group v roce 2015 a kniha se shledala s obrovským úspěchem. 

The book consists of three Christmasy and snowy romance that takes place in the small town of Gracetown on Christmas Day (which will be the day after tomorrow, except that without the snow), and at the end all are interconnected. Well, that's exactly what I loved/love about this book. The book was in Czech republic published in 2015 and it found the great enthusiasm here.


ZASNĚŽENÝ EXPRES
První povídka/romance vás zaujme už jen jménem hlavní hrdinky, která se jmenuje Jubilee. Její rodiče jsou blázni do sbírání různých částí vesničky Flobie, což jsou takové různé vánoční domečky, které dohromady tvoří vesničku. A jelikož firma, která tyto extravagantní výrobky vyrábí, se rozhodla dělat každý rok méně a méně kousků, tak se Jubileejini rodiče každý Štědrý den vydávají na cestu, aby ukořistili ten jeden z mála kousků, které se expedují. Bohužel při jejich výletu jsou kvůli rvačce zatčeni a Jubilee se musí vydat na cestu vlakem za babičkou. V rodném městě tak zanechá přítele a celé vánoční přípravy. Po cestě se spustí neskutečná sněžná vánice a vlak uvízne u malého městečka jménem Gracetown. A protože se Jubilee nechce zůstávat ve vlaku plném roztleskávaček, které zaplnili její vagón, tak se vydá přes cestu do Wafle House, kde potká jednoho (ne)milého kluka...

Víc vám naprozradím, ale co ještě můžu říct, je to, že jsem celý příběh čekala na happyend, kterého jsem se nakonec dočkala.

THE JUBILEE EXPRESS
The first story/romance is interesting only with the name of the heroine, which is named Jubilee. Her parents are crazy about collecting various parts of the village Flobie, which are such a variety of Christmas houses, which together form the village. And because the company that manufactures these extravagant products decided to do every year, fewer and fewer pieces, so Jubilee's parents every Christmas Eve go on a journey, to grab that one of the few pieces that are created. Unfortunately, during their trip there is a brawl and they are arrested. So Jubilee must go by train to grandmother's house. She has to leave her boyfriend in her hometown and the whole Christmas preparations. Along the way, starts incredible snow and the train is stranded in a small town called Gracetown. And because Jubilee does not want to stay in a train full of cheerleaders who crowded the wagon, so she decides to go into the Waffle House, where she meets one (un)nice guy...

I won't tell you more, but what I can say is that I was waiting for a happy end the whole story, which I finally found in the end.


VÁNOČNÍ ZÁZRAK
A zázrak je i sama tato povídka, kterou naprosto mi-lu-ji! Normálně v recenzích nepoužívám tyto zvláštně psané projevy nadšení, ale tato část knihy si to prostě žádá. Musím říct, že John Green se prostě vždy obhájí jako PAN spisovatel a já jsem moc ráda, že existují lidé, kteří píší takto skvěle a poutavě. Protože co bychom si počli bez trochy té fantazie a útěku od reality. 

V povídce se nám představují tři hlavní postavy Angie aka Vévoda, JP a Tobin. Všichni tři žijí v Gracetownu a když jim zavolá kamarád, který pracuje ve Wafle House (již zmíněném v první povídce), že je to tam nacpáno roztleskávačkami, tak se rozhodnou, že tam musí za každou cenu zajet. Podmínkou je přivézt Twister (takovou tu hru s barevnými puntíky, pro ty co neznají) a po cestě se jim přihodí spousta příhod, které se pro ně stanou nezapomenutelným dobrodružstvím a přinesou nečekané vztahové proměny. 

A CHEERTASTIC CHRISTMAS
I totally in-lo-ve with this story! Normally I do not use in reviews such oddly written expressions of enthusiasm, but this part of the book, it is simply a miracle. I must say that John Green is just a writer with big "W"  and he always defends himself, and I am glad that there are people who write so well and engagingly. Because what we would do without a bit of fantasy and escape from reality.

In the story, there are the three main characters Angie aka the Duke, JP and Tobin. All three live in Gracetown, and when a friend who works in Wafle House (already mentioned in the first story), call them, that it's crammed with cheerleaders there, they decide that they must go there. The condition is to bring Twister (that game with colorful dots, for those who do not know), a lot of things happened along the way, that for them will be an unforgettable adventure and the will bring them unexpected changes with relationships.


ARCHANDĚL PRASÁTEK
Poslední povídka nám cesty všech svede dohromady, ale ještě předtím nám vypráví příběh Addie, která se vzpamatovává z rozchodu s přítelem Jebem, který sama zavinila. Hold nevěra je nevěra. Každopádně podstatou příběhu je uvědomit si, že bychom měli myslet i na druhé a ne jenom na sebe. A přesně to si musí uvědomit i hlavní hrdinka. Sice při tom spadne na nos, ale nakonec vše vyřeší a zjistí, že její problémy nejsou středem vesmíru. A proč ten název? Jedna z nejlepších kamarádek Addie je milovníkem prasátek, a tak se jí ho Addie s ještě jednou kamarádkou rozhodnou koupit (jen takové mini-prasátko). A kolem jeho vyzvedávání bude velký poprask. 

THE PATRON SAINT OF PIGS
The last story bringS together all the routes, but before that it tells us the story of Addie, who is recovering from a breakup with a boyfriend Jeb, which caused by herself. Hold infidelity is infidelity. Anyway, the essence of the story is to realize that we should think of others and not just for ourself. And that's what the main heroine needs to realize too. Although she falls on the nose, but ultimately she solves everything and discovers that her problems are not the center of the universe. And why the name "The patron saint of pigs"? One of the best friends of Addie is a lover of pigs, so Addie with their another friend decide to buy it to her (only the mini-pig). And around his pickup will be a big fuss.Jako vždy, když mě některá z knih takto okouzlí jsem se rozhodla napsat autorovi (v tomto případě autorům). Takže pokud se mi dostane odpovědi, tak to tady určitě aktualizuji. Jsem v tomhle takový menší blázínek a proto mám v mejlu složku s názvem "Náhodné otázky?". 

A co si o této knize myslíte vy? Pokud jste ji četli teda. Pokud ne, tak vám ji z celého srdce doporučuji. 

As always, when I fell in love with the book, I decided to write to the author (in this case the authors). So if I will get the answers, I will definitely update it here. I'm in this such a silly person and that is why I have a folder called "Random questions?" in my email.

And what do you think about this book? If you read it. If not, I can wholeheartedly recommend it to you.

EnthusiasTer

No comments:

Post a Comment