Sunday, 27 August 2017

ZÁPISKY Z OSTROVA #1 | Budu erasmák

Budoucí čas v nadpisu není žádný překlep, ale je tam naprosto správně. Jelikož odjíždím přesně za dvanáct dní, rozhodla jsem se tento článek napsat pro všechny, kdo se rozhodují, že by stejně jako já někam vyjeli přes program Erasmus a zajímá je, co vše se toho týká. Do této rubriky s názvem "ZÁPISKY Z OSTROVA" se budu snažit přispívat plus mínus pravidelně, o všem podstatném i nepodstatném co se během mého pobytu ve Španělsku udá. 

Future time in the headline is not a typing error, but it's perfectly right there. Since I'm leaving just in twelve days, I decided to write this article for everyone who decides to go somewhere through the Erasmus program and are curious about all of it. In this series titled "NOTES FROM ISLAND" I will try to post plus minus regularly, about all the important and insignificant things that will happen during the time I will be in Spain.

To nejdůležitější je, se rozhodnout.

Je hrozně lehké se nadchnout pro život v jiné zemi, s novými lidmi, v nové škole, ale realizace už je o trošku složitější. Pro mě samotnou bylo neskutečně těžké vybrat zemi, kam bych chtěla jet. Původní plán bylo Irsko, tam jsem bohužel neměla až takové šance, co se přijímacího řízení týče a abych pravdu řekla, dost mě děsila i angličtina. Nejsem člověk, který by anglicky neuměl ani slovo, ale nějak jsem si neuměla představit v tomhle jazyku studovat, odevzdávat eseje, atd... 
Řekla jsem si tedy, že dám šanci i Španělsku, které jsem na začátku zavrhla kvůli horka. To, že miluji zimu vám tady připomínám skoro v každém článku, a tak jsem si neuměla představit, že bych se odstěhovala na půl roku někam, kde nejdou teploty pod 25°C. Už od začátku jsem ale věděla, že chci vyjet v zimním semestru, a to ani ve Španělsku nebývá takové horko. 

Která část Španělska bude nejlepší?

Vybírala jsem podle třech kritérií: počasí, ceny, životní styl. 

Životním stylem mám na mysli to, jak moc živé obyvatelstvo tam je. Nejsem zrovna párty člověk, takže jsem automaticky vyřadila města jako jsou Malaga, Granada, Sevilla. Jsou obecně známé jako města, kde o párty není nouze a mě prostě přišlo, že to není úplně vhodné prostředí pro mě. Ne, že bych se nikdy nenapila, nezašla někam na akci, ale nepotřebuji tím žít každý den. Navíc jsem tím, podle mě prokázala laskavost spoustě těch, kteří právě na tahle místa chtějí. A věřte mi, bylo jich opravdu hodně.

Počasí. Bylo jasné, že to bude buďto sever nebo nějaký ten ostrov. Chvilku jsem zvažovala i Madrid, ale ten se jaksi neshodoval s mým třetím kritériem, jelikož hlavní město, je prostě hlavní město. Nakonec jsem výběr omezila mezi dvě místa - Oviedo a La Laguna na Tenerife. Vyhrála La Laguna a to jednoduše proto, že jsem procházela různá spojení do dané lokality a zjistila jsem, že na Tenerife je prostě jednodušší spoj.   

Ceny jsou v různých částech dost odlišné. Jak už jsem zmiňovala, v Madridu by mi stipendium nepokrylo ani celé ubytování a jelikož nejsem ten typ, který by se nechal živit rodiči, tak jsem hlavní město jednoduše zavrhla. Tenerife je v tomhle skvělá, protože si můžete zaplatit bydlení a ještě vám i něco málo zbude. 

The most important thing is to decide.

It's so easy to be enthusiastic for life in another country, with new people, in a new school, but the realization is a bit more complicated. For me it was incredibly difficult to choose the country where I wanted to go. The original plan was Ireland, unfortunately I did not have the chance to get there, and to tell the truth I was frightened by English too. I'm not a person who can not speak English, but somehow I could not imagine studying, writting essays, etc ...
So I decided to give a chance to Spain, which I dismissed at the beginning because of the hot weather. I remind you the fact that I love winter in almost every article, so I could not imagine that I would move to a place where temperatures are always above 25°C for half a year. But I knew from the beginning that I want to go in the winter semester, so I hope it will not be so bad even in Spain.

Which part of Spain will be the best?


I had three criteria: weather, prices, lifestyle.

Lifestyle means how active is the population there. I'm not really a party person so I automatically eliminated cities like Malaga, Granada, Seville. They are generally known as cities where the party is almost on every corner, and I thought that it is not a perfectly fitting environment for me. Don't be confused I love going out, drink beer with my friends, but I just do not need to do it every day. In addition, I did a favor to many people who wanted to go to these places. And believe me, there were a lot of them.

Weather. It was clear that it would be north or some island. For a while, I was also considering Madrid, but it did not match to my third criterion, because the capital city is simply the capital city and it is really expensive. In the end, I chose the selection between two places - Oviedo and La Laguna in Tenerife. La Laguna won because I searched through various connections to these places and I found that it is easier to get to Tenerife.


Prices are different in different parts. As I mentioned, in Madrid, the scholarship did not cover even the entire accommodation, and since I am not the kind of person who lives from my parent's money, I simply dismissed the capital. Tenerife is great in this, because you can pay for your flat/college and there is still a little bit of money that stay on your account.


Do teď to byla sranda. 

Když jsem se tedy dokopala k tomu, jít do druhého kola výběrovek, napsat tam svůj motivační dopis a oficiálně zaškrtnout destinaci a délku pobytu, tak už to začalo být sakra oficiální. 
Všichni okolo mě mi dodávali odvahu, že to bude určitě skvělé a že už mě vidí na Tenerife, jak se opaluju na pláži. Já si pořád říkala "Mám přece ještě půl roku než odletím, tak o co jde?". 
Pak ale přišlo (pro mě zatím) to nejtěžší - vyplňování smluv. I když jsme měli informativní schůzku, tak to pro mě bylo doslova jako španělská vesnice. První problém nastal, když jsem nevěděla, kde najít předměty mé španělské univerzity. Když jsem je našla, tak přišel další problém a to ten, jak přerozdělit kredity, jejichž počet se u nás a ve Španělsku liší. Když jsem tohle vše nějak dala dohromady, musela jsem oběhat všemožné kanceláře, posbírat všemožné razítka a podpisy a nakonec to vše oskenovat a poslat emailem až na studijní do La Laguny.

Fáze čekání. 

Po všem tomhle papírování přišla chvíle klidu. Chvíle kdy čekáte, jestli vás tedy na univerzitu přijmou, či ne. Mezitím ale většina lidí řeší ubytování. Já jakožto člověk, který se k většině lidí neřadí jsem to trošku vypustila a pak se divila, když se mi má žádost o kolej vrátila zamítnuta, protože byla podána pozdě. Z toho vyplývá "NEDĚLEJTE VŠE NA POSLEDNÍ CHVÍLI!". Zkusila jsem být tedy aktivní alespoň na Facebooku, kde jsem se přidala do pár erasmáckých skupin, které byly plné studentů jako jsem já. 

So far it was fun.

So when I went to the second round of selections, wrote down my motivation letter and officially tick the destination and length of the stay, that's how it started to be damn official.
Everyone around me ecouraged me that it will be great and that they already see me in Tenerife as I sunbathe on the beach. I was still like, "I have a half-year before I leave, so what's going on?".
But then (the most difficult for me) came - filling the contracts. Although we had an informative meeting, it was literally like a Spanish village for me. The first problem occurred when I did not know where to find the subjects of my Spanish university. When I finally found them, there was another problem, and the way to redistribute credits whose numbers are different in Czech republic and in Spain. When I put it all together, I had to go to all sorts of offices, pick up all sorts of stamps and signatures, and finally scan it all and send it by email to La Laguna.

Waiting.


After all this paperwork came a moment of calm. While you are waiting for your acceptance from the university. Meanwhile, most people are looking for accommodation. I, as a person who does not fit in the most of people, let go of it a little, and then I was wondering when my college request was rejected because it was late. This results "DO NOT LEAVE ALL FOR THE LAST MOMENT!". So I tried to be active at least on Facebook, where I joined a couple of Erasmus groups that were full of students like me.

Vzali mě!

V červnu přišel email! "Dear Erasmus student, We are glad to inform you that you have been accepted by Universidad de La Laguna for the academic year 2017/2018." A začalo další zařizování. Člověk musí vyplnit test jazykových schopností, který má být jen informativní, ale kdo ví. Další dost podstatnou věcí je stipendium, bez kterého by jste tam asi neměli za co žít. To si musí člověk vyřídit na své vlastní univerzitě a čím dřív, tím lépe. Já to zvládla první týden v srpnu a myslím, že to časově naprosto stačí. 

Peníze, málokdo se na ně ptá, ale všechny zajímají.

Výše stipendia se liší podle země. Co jsem se tak bavila s ostatními studenty, tak to bývá od 350 do 500€. Konkrétně Španělsko má necelých 400€ na měsíc a to jestli s tím vyžiju vám osvětlím v říjnu. 
Pojištění nám zařizuje univerzita, a mi tak stačilo pouze napsat email s osobními údaji a bylo hotovo. 

They accepted me!

In June came an email! "Dear Erasmus student, We are glad to inform you that you have been accepted by the Universidad de La Laguna for the academic year 2017/2018." And another arranging began. You have to complete a test of language skills, which is only informative, but who knows. Another pretty important thing is a scholarship without which you probably would not have money to live for. That's what you have to do at your own university and the sooner, the better. I did the first week in August, and I think it's enough.

Money, everyone is afraid to ask, but it is the most interesting thing.


The amount of scholarship is different in every country. I have talked about it with other students and it is between 350 and 500. For Spain is around 400 a month, and if it is enough, I'll be able to tell you in October.

The insurance is provided by our university, so I only had to write an email with my personal data and it was done.

Letenka, ubytování, balení.

Letenku jsem si kupovala v červenci, když už bylo jasné, kdy přesně mi začíná škola. To, kde budu bydlet, jsem ale v té době ještě netušila. Všichni, kdo už takhle ve Španělsku byli mi říkali, že to nemám hrotit, protože je nejlepší to vyřešit na místě. Stále jsem si ale neuměla představit, že přijedu do cizí země, cizího města, nebudu tam nikoho znát, budu mít s sebou dva kufry a nebudu mít kam složit hlavu. Vtípky o stanu na pláži padaly tak dvakrát denně a to hlavně proto, abych uklidnila hlavně sama sebe. Nakonec jsem měla štěstí, narazila na inzerát na Facebooku a mám zařízený vlastní pokoj v dost velkém bytě s dalšími dvěma spolubydly. Budeme tam taková španělsko-italsko-česká trojička. Já, Airam ze Španělska a Giulia z Itálie. 
Balení na pět měsíců by mělo být zakázáno. Jedu s velkým kufrem, příručním zavazadlem a taškou a i přesto všechno nemám ponětí, jak to tam všechno naskládám. Pokud máte nějaké typy, tak mi dejte určitě vědět dolů do komentářů, letím až 8. září. A pokud to nějak zvládnu, tak vám o tom určitě napíšu, protože tuhle válku s místem v kufru prostě hodlám vyhrát. 

Co vše zařídit v ČR než definitivně opustíte náš vzdušný prostor. 

ROZLUČTE SE S KAMARÁDY A RODINOU! To je pro mě nejpodstatnější bod ze všech. Miluji svou rodinu, své přátelé a těch pět měsíců bez nich pro mě bude neskutečně těžkých.  
I když vy na půl roku zmizíte, pošta vám bude chodit stále. Aby vám ji ale mohl někdo vyzvedávat, tak si na poště vyřiďte průkaz příjemce. Je jedno koho z rodinných příslušníků zaúkolujete, hlavně aby měl někdo pravomoc vaši poštu odebírat. 
Navštivte všemožné lékaře, protože pokud vyjedete například se zubním kazem, který se vám vytvořil už v Česku, tak se na něj pak pojištění nebude vztahovat. Já to vzala tak nějak vše od praktického lékaře, zubaře, očního až po alergologii. Záleží na tom, kam všude normálně chodíte na kontroly.
Já osobně se hodlám zajít ještě vyfotit, myslím fotky pasového formátu, protože jsem si jistá, že si budu muset ve Španělsku zařídit minimálně měsíčník. 
Pro jistotu si ještě nezapomeňte okopírovat občanku a zdravotní průkazku, kdyby se vám náhodou originály ztratily, nebo vás okradli. 

Flight ticket, accommodation, packing.

I bought the flight ticket in July when it was clear when my school will start. But I still had no idea where I will live there. Everyone who has been in Spain like this has told me that it's best to find something right there after the arrival. Still, I could not imagine coming to a foreign country, a foreign town, without anyone else, I would have two luggages with me and I would not have a place to put my head on. Jokes about the tent on the beach were actual twice a day, mainly to calm myself down. Finally, I was lucky, because I found an advertisment on Facebook and got my own room in a pretty big apartment with two other roommates. We will be such a Spanish-Italian-Czech trio. Me, Airam from Spain and Giulia from Italy.
Packaging for five months should be forbidden. I'm going with a big luggage, a hand bag and a bag, and I still have no idea how I put everything in there. If you have some types, let me know in the comments, I fly 8th of September. And if I will do it somehow, I'm going to write about it, because I'm just going to win this war with the space in my suitcase.

What to do in the Czech Republic before you will definitely leave our airspace.

SAY GOODBYE TO YOUR FRIENDS AND FAMILY! This is the most important part for me. I love my family, my friends, and those five months without them will be incredibly hard for me.
Even if you disappear for half a year, your post will still be on its way. You will need someone to pick it up, so you should issue the recipient's card at the post office. It does not matter which one of the family members will be, the most important is that they can take your mail.

Visit every doctor you can, because if you go for example with tooth decay that has been created in the Czech Republic, insurance will not be covered. I was at practitioner, dentist, ophthalmologist and allergologist. It depends on where you normally go for checks.
I personally intend to take some pictures, I mean photos of the passport format, because I'm sure I will have to arrange at least one card for the transport in Spain.

For sure, remember to copy you ID and health card if you accidentally lose the originals or someone rob you.

Jsem moc ráda, že jste dočetli až sem a pokud máte další dotazy, nebo jakýkoliv jiný poznatek k článku, dejte mi je vědět dolů do komentářů. Uděláte mi tím radost.

0 comments:

Post a Comment

Chceš být v podcastu?

Contact Me
Tereza Hrubá
If you can dream it, you can do it.
Ostrava, Czech republic