Saturday, 25 November 2017

Mé poznatky okolo Universidad de La Laguna

Universidad de La Laguna je nejstarší vysokou školou působících na Kanárských ostrovech. Byla založena v roce 1927 a v roce 2015, se dostala do žebříčku tisíc nejlepších univerzit na světě, podle Institutu vzdělání v Šanghaji. Dost už ale s historií, raději se budeme věnovat přítomnosti. Momentálně jsem na této univerzitě na Erasmu a napadlo mě, že vám tady sepíšu pár věcí, které by třeba budoucím erasmus studentům mohly pomoct. 

Universidad of La Laguna is the oldest university in the Canary Islands. It was founded in 1927, and in 2015, it was ranked among the top 1000 universities in the world, according to the Shanghai Education Institute. Enough with history, I'd rather write about the present. I study at this university at the moment as an Erasmus student, and I thought it would be nice write down a few things that would help the future Erasmus students.

CO A JAK PO PŘÍJEZDU:
 • Erasmus kancelář
Když dorazíte na místo, tak vaše první kroky by měly mířit do Erasmus kanceláře (první mapa). Moje první kroky tam nevedly, takže jsem se tam dostala až první týden školy a to tam bylo tolik lidí a takové řady, že to vážně nikomu nepřeju. 


WHAT YOU SHOULD DO AFTER THE ARRIVAL:
 • Erasmus office
When you get there, your first steps should go to the Erasmus office (first map). My first steps did not go there, so I got there during the first week of school and there were so many people and believe me, no one wants it.V Erasmus kanceláři si vyzvednete takový list papíru, který je poloprázdný, ale díky němu si budete moci vyřídit NIE, bez kterého vás nezapíšou na univerzitě.

 • Radnice
Dalším stanovištěm je radnice. Tam půjdete s dvěma papíry a občankou (nezapomeňte na kopii), bez kterých nic nevyřídíte. Budete potřebovat právě ten papír, který jste dostali v kanceláři Erasmu a nájemní smlouvu (kopie s sebou).


At Erasmus office, you will pick up a sheet of paper that is half-empty, but thanks to it you will be able to get NIE without which you can not enroll at the university.


 • Town hall

Another location is the town hall. There you will go with two papers and your ID (do not forget the copy), without which you do nothing. You'll need just the paper you got at the Erasmus office and the lease agreement (copy with you).
Dámy a pánové teprve teď přichází ta opravdová sranda.

 • Policejní stanice
To je to místo, kam musíte vyrazit a vyřídit si právě to všude "opěvované" NIE (pokud někdo neví, co to je - tady menší info). Doporučuji tam jít hned po otevření v 9°°, protože okolo jedenácté se tam ta jejich čekárna promění v kempovací základnu všech erasmáků a v jednu už pro změnu zase zavírají - život Španělů. 
Při první návštěvě dostanete dva formuláře, které musíte vyplnit jeden z nich zajít zaplatit do banky. Když se tam dostanete podruhé a budete mít už vše vyplněné, tak budete potřebovat:

- Občanku a opět kopii
- Papír, který dostanete na radnici
- Fotku pasového formátu
- Erasmus dokument
- Kartičku pojištěnce

(Upřímně už si nejsem úplně jistá, na co vše jsme museli mít kopii, ale doporučuji si okopírovat úplně vše).

NIE si pak můžete zajít vyzvednout po třech všedních dnech.


Ladies and gentlemen, now comes the real fun.


 • Police station
This is the place where you have to go to get the "famous" NIE (if anyone does not know what it is - there is small info). I recommend you going there right after opening in 9°°, because around eleventh their waiting room turns into campsite base of all erasmus students and at one o'clock they close for change - the life of the Spaniards.
On the first visit you will receive two forms that you must fill and one of them go to pay to the bank. When you get there a second time and you have everything completed, you will need:

- ID and a copy again
- The paper you get in the town hall
- Passport format photo
- Erasmus document
- The insured's card

(Honestly, I'm not quite sure what we had to have a copy of, but I recommend copying everything).


You can pick it up after three business days. • Školní kancelář
Když už máte tohle všechno, tak přichází ta část, do které už se konečně zapojuje škola. Musíte se zajít zapsat do školní kanceláře. Upřímně moc nevím jak to funguje, protože v tom byl neskutečný chaos. My měly s kamarádkou štěstí v tom, že jsme přišly, zapsali nás a bylo to. Pak jsem ale slyšela, že plno studentů si muselo domlouvat schůzku a čekali na termín třeba i tři týdny. A ještě jedna malá informace, zápis do školy se platí - asi 2 eura.


 • School office
Now that you have all this, the part that the school is getting involved is coming. You have to go to the school office. I honestly do not know how it works because there was unreal chaos. We were lucky with my friend that we came, they enroll us and it was done. But then I heard that a lot of students had to arrange a meeting and they waited for a term around three weeks and more. And one more little information, enrollment in school is paid - about 2 euros.


 • Univerzitní karta
A dostáváme se ke konci všeho toho papírování. Poslední zastávkou je "univerzitní kartička". Na tu si prostě vystojíte frontu, nepotřebujete nic víc než občanku a jako Erasmus student vás karta nebude ani nic stát. 


ŠKOLA JAKO TAKOVÁ:
 • Rozvrh
Pokud jste zvyklí na to, že si na své univerzitě tvoříte rozvrh sami, tak tady to tak bohužel nefunguje. Jako erasmák máte na výběr z předmětů ze všech ročníků, to sice ano. Ale nikdo vám už nezaručí, že se ty předměty nebudou krýt a to mi věřte, že se krýt budou. Jeden předmět tady má člověk totiž 4 hodiny týdně (seminář - hodina a půl, přednáška - hodina a praktická část - hodina a půl). 


 • Forma testů
Testy jsou písemné a teoreticky se píšou ve stejnou dobu, kdy máme zkouškové i v Česku. Změna je ale v tom, že ve většině předmětů píšete takové ty průběžné testy i během roku a největší sranda je, že se ten test většinou píše úplně ze stejné látky, která se pak objeví i ve finální verzi, takže se vlastně dvakrát učíte to samé. 

 • Úkoly
Nevím jak na jiných oborech, ale na tom mém (španělská filologie) se píše spousta esejí a dělá spousta prezentací, takže během roku budete mít určitě o zábavu postaráno. Já bych vlastně teď měla psát nějakou esej, ale místo toho vám tady sepisuju tento článek. 

 • Studenti a profesoři
Funguje to tady tak, že máte třídu jako na střední škole. Každý ročník má totiž povinné určité předměty, které nemají alternativní rozvrh, takže se celá třída na těchto předmětech setkává a všichni se tady znají. 
S profesory mám zatím jen dobré zkušenosti, všichni jsou moc milí, vyjdou vám vstříc, když něco potřebujete a snaží se věci i dovysvětlovat, když to náhodou nepochopíte.

 • Docházka
Tohle záleží na každém profesorovi zvlášť. Na mém oboru po nás nikdo žádné podpisy nechce a docházku nekontroluje, pokud nepočítám ten papír co nám poslal jeden profesor asi třikrát za semestr.

 • Známky
Známky jsou tady prostě od 1 do 10 s tím, že pokud máte 5 a více, tak jste prošli. Byla sranda, když jsem to při prvním hodnocení nevěděla a byla jsem jakože "Super, že vím kolik mám bodů a teď mi někdo řekněte, jestli jsem prošla."


 • University card

And we get to the end of all this paperwork. The last stop is "university card". You just have to stand the queue, you need nothing more than your ID, and as an Erasmus student, you will not even have to pay the card.

SCHOOL IN GENERAL:
 • Schedule
If you are accustomed to having your own schedule at your university, it does not work here. As an erasmus student you have a choice of subjects from all years, that is, yes. But no one will guarantee you that the subjects will not be covered, and believe me they will. One subject here is 4 hours a week (seminar - hour and a half, theoretical lesson - one hour and practical lesson - hour and a half).

 • Form of exams
The exams are written and are theoretically written at the same time as we have the exams in the Czech Republic as well. The change is that in most subjects you are writing some exams also throughout the year and the biggest fun is that the test is mostly written entirely from the same substance that will then appear in the final version, so you actually learn the same twice.

 • Tasks
I do not know how it is in other departments, but there is a lot of essays on my own (Spanish philology) and lots of presentations, so you'll have a lot of work during the year. I should write an essay right now, but instead I'm writing this article.

 • Students and professors
It works so that you have a class like on high school. Each year there are obligatory subjects that do not have an alternative schedule, so the whole class meets on these subjects and they all know each other here.
With the professors I have only good experience, they are all very nice, they will help you when you need something and try to explain things if you do not understand it.

 • Attendance
This depends on each professor separately. In my department, no one has any signatures and no attendance checks if I do not count the paper that a professor sent us about three times a semester.

 • School grades
School grades are from 1 to 10 with the fact that if you have 5 or more, you have passed. It was funny when I did not know the first time and I was like, "It's so cool that I know how many points I have and now tell me if I've passed."Jsem moc ráda, že jste dočetli až sem a pokud máte další dotazy, nebo jakýkoliv jiný poznatek k článku, dejte mi je vědět dolů do komentářů. Uděláte mi tím radost.

0 comments:

Post a Comment

Chceš být v podcastu?

Contact Me
Tereza Hrubá
If you can dream it, you can do it.
Ostrava, Czech republic