Tuesday, 12 December 2017

PROČ A CO MI CHYBÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY?!

Krásný večer všem vám, kteří se na mém blogu občas objevíte a zastavíte. Mám takové malé předsevzetí na předvánoční čas a to takové, že bych pro vás chtěla až do neděle každý den napsat jeden článek. Včera jsem si z toho udělala takovou tradici, zapla vlogmas (jelikož to jsou jediné vlogy, které ještě sleduji a cítím se u nich vánočně), uvařila si Winter time od Teekanne a psala. Bylo to neskutečně osvobozující, takže dneska sedím úplně ve stejné pozici ve svetru zahrabaná v posteli, poslouchám ty vodopády, co padají venku z oblohy a cítím se nejútulněji na světě. 
Jelikož se už pomalu blížím ke konci mého pobytu ve Španělsku, nebo alespoň ke konci mého nejdéle stráveného času mimo domov, říkala jsem si, že by bylo fajn tady sepsat pár věcí, které mi tady za tu dobu chyběly a které třeba spousta z vás bere jako samozřejmost. 

A beautiful evening to all of you who sometimes appear and stop on my blog. I have such a small resolution for pre-Christmassy time, I want to write one article each day until Sunday. Yesterday, I created that tradition, I watched vlogmas (since they are the only vlogs I still watch and feel the Christmas mood from them), prepared the Winter Time by Teekanne and was simply just writing. It was incredibly liberating, so today I'm sitting in the same position in a sweater in bed, under my Harry Potter blanket, listening to those waterfalls falling out of the sky and feeling the most cozy in the world.
As I am slowly approaching the end of my stay in Spain, or at least the end of my longest time out of home, I thought it would be nice to write here a few things that I missed and which many of you take as a matter of course.

Nechci z toho dělat ale esej na téma "Co vše mi tady chybí", protože esejí mám za poslední dva týdny až nad hlavu. 

Nebudu tady psát body jako jsou přátelé a rodina, protože to je prostě jasná věc. Můžu upřímně napsat, že mám skvělé kamarády, které miluju a neumím si bez nic svůj život představit a rodinu, se kterou ani nemůžu mít lepší vztah než teď mám, asi i proto je můj kufr plný vánočních dárků a já budu ráda, když navrch přidám alespoň pyžamo, abych měla v čem spát u kamarádky v Anglii. 

But I do not want to make an essay on "What things do I miss" because I don't want to hear a word "essay" again after the last two weeks.


I'm not going to write points like friends and family here because it's just a clear thing. I can honestly say that I have great friends and I love them so much and can not imagine my life without them and also I can not have a better relationship than I have now with my family, so that's why my suitcase is full of Christmas presents and I will be happy if there will be space at least for my pyjamas to have something to sleep in during my time in England.Tadadaaaaa, número uno je KOFOLA! Ano, neskutečně mi chybí ta sladká, nezdravá limonáda. A když si představím, jak mi ji někdo načepuje do toho kofola krýglu, tak umírám blahem. Taky proto je to jedna z věcí na mém seznamu "Co udělám až dorazím do Česka". 

Další věcí je pečivo. Ani si neumíte představit, jak moc mi chybí naše klasické rohlíky a chleba s kůrkou. Protože po měsíci stráveném na toastovém chlebu a bagetách začnete vážně pociťovat to, jak moc milujete české pekaře a jste jim vděční za to, co pro vás pečou. 

Jdeme na další bod, a tím je piano. Když jsem byla doma, tak i když jsem měla piano v pokoji, tak jsem na něj hrála tak jednou měsíčně. Když jsem ale tady, tak mi dochází, jak moc mi chybí ten pocit "můžu si zahrát kdykoliv". Takže už mám seznam písniček, které bych se chtěla v roce 2018 naučit.

Hokej. Španělsko je sice dost sportovní stát, ale spíše se to směřuje k fotbalu, který mě úplně nezajímá. No a jelikož jsou takový trošku "bezledový stát", tak tady prostě nemůžete v sobotu v pět odpoledne vyrazit na hokej. Nebo to bývá v neděli? Vidíte, už i zapomínám to, kdy se v Česku chodí na hokej. 

Vánoční nálada. Jelikož jsem na Kanárech, kde nesněží, teploty neklesají pod 14 stupňů, slunce zajde jen málokdy a na živý vánoční stromeček tady nenarazíte, je hrozně těžké se tady cítit vánočně. 

Vím, že jsem už rodinu zmiňovala, ale tenhle bod beru tak nějak samostatně. A co že to je? Rodinné oslavy. Kdokoliv, kdo mě zná, vám řekne, že máme rodinné oslavy asi milionkrát ročně, protože nás je tolik a protože tak moc zbožňujeme se scházet. Za můj pobyt jsem prošvihla přesně tři oslavy, i když na té jedné jsem byla prostřednictvím skypu. To se ale nemůže brát jako právoplatná účast, protože jsem se nemohla podílet na všem tom konzumování jak jídla, tak alkoholu (vůbec teď nepromluvilo mé alkoholické já). 

Bude to znít zvláštně, ale mě tady prostě chybí české reklamy. Teď si určitě říkáte, že jsem asi blázen, protože pro vás určitě neexistuje nic otravnějšího, než když se v sobotu večer díváte na Harryho Pottera a asi 5x (to ještě určitě ubírám) vás vyruší reklama. Když jste ale v zahraničí (možná je to jen můj případ), tak vám chybí i takové blbosti jako "Bílá bělejší" nebo "Nene, nemusím, já už ho vidím". 

Tadadaaaaa, número uno is KOFOLA! Yes, I really miss the sweet, unhealthy lemonade. And when I imagine how somebody's tapping it into the glass, I'm dying with goodness. That's also why it's one of the things on my list "What to do when I get to the Czech Republic".

Another thing is pastry. You can not even imagine how much I miss our classic rolls and bread with crust. Because after a month spent on toast bread and baguettes you start to feel seriously how much you love Czech bakers and you are grateful for what they bake for you.

We go to the next point, and that's the piano. When I was home, even when I had a piano in the room, I played it once a month. But when I'm here, I realize how much I miss the feeling of "I can play anytime." So I have a list of songs I'd like to learn in 2018.

Hockey. Spain is a really sporty state, but it is more a football country and actually I do not like football. Well, because they're such a "no-ice state", you can not just go out on hockey at 5 o'clock in the afternoon on Saturday. Or is it on Sunday? You see, I already forget when you can go to hockey in the Czech Republic.

Christmas mood. Since I am at Canaries where it is not snowing at all and the temperatures do not fall below 14 degrees, the sun is seldom going down and you can not find any real Christmas tree here, it's very hard to feel christmassy here.

I know I already mentioned the family, but I take this point somehow on its own. And what is that? Family celebrations. Anyone who knows me well will tell you that we have family celebrations about a million times a year, because we have a really big family, and because we love seeing each other. During my time abroad, I missed three celebrations, even though I was on the first one via skype. But this can not count as a legitimate participation because I could not participate in all eating and drinking (my alcoholic self just has spoken).


It will sound strange, but I miss the Czech commercials. Now you're definitely saying that I'm probably crazy, because there's certainly no more annoyance for you than watching Harry Potter on Saturday night, and about be disturb 5 times (I'm sure it is not even enough) by a commercial. But when you're abroad (maybe it's just my case), you're missing such crap as "White whiter" or "No, I do not have to, I can see it already."


jeany | jeans - New Yorker
mikina|jacket - Universidad de La Laguna merch
batoh|bag - Tchibo
kecky|sneakers - Vty
brýle|glasses - IN STYLE
To bude pro dnešní článek vše, pokud jste v cizině, tak mi určitě dejte vědět v komentářích, jaké věci chybí vám, nebo jestli se ztotožňujete s něčím z toho, co chybí mně.
A ještě bych chtěla moc poděkovat za fotky Klárce, která přiletěla, vyfotila mě snad ze všech úhlů, zvedla mi náladu, doplnila špajz (jestli tak mohu nazvat mou poličku v kuchyni) o Margotky a Teekanne čaj a zase odjela, aby na mě počkala v naší oblíbené vinárně u mostu, kde se potkáme přesně za 9 dní. 
Mějte se všichni krásně a užívejte si ten předvánoční čas, i když musíte chodit do práce, školy, psát testy, uzavírat semestr, nebo cokoliv jiného. Prostě se minimálně jednou denně zastavte a nasajte tu vánoční atmosféru, která se dá najít i v těch nejteplejších nebo nejupršenějších částech světa, protože Vánoce přeci nejsou jen o dárcích, sněhu, nebo punči, i když je jasné, že jsou to ty nejoblíbenější věci snad všech, co znám. 

This will be everything for today if you are abroad, let me know in the comments what things you are missing or if you identify with something that I am missing.
And I would like to thank Klára a lot for the photos. She came, she took pictures of me from all angles, lifted my mood, added a pantry (if I could call my shelf in the kitchen like that) about Margotky and Teekanne tea and she is waiting for me in our home town and we will see each other in our favorite wine bar at the bridge exactly in 9 days.
Have a nice day/night and enjoy the pre-Christmas time, even if you have to go to work, school, write tests, finish the semester, or anything else. Just stop at least once a day and enjoy the Christmas atmosphere, which can be found in the warmest or most rainy parts of the world, because Christmas is not just about gifts, snow or punch, though it is clear that these are the most popular things.

Jsem moc ráda, že jste dočetli až sem a pokud máte další dotazy, nebo jakýkoliv jiný poznatek k článku, dejte mi je vědět dolů do komentářů. Uděláte mi tím radost.

1 comments:

Chceš být v podcastu?

Contact Me
Tereza Hrubá
If you can dream it, you can do it.
Ostrava, Czech republic